top of page

הועד המנהל

הועד המנהל עוסק בענייני מדיניות ובהחלטות ארוכות טווח. הועד גם קובע את התקציב השנתי ואת תכנית העבודה ועובד באופן שוטף עם רב הקהילה ועם המנכ"ל. 
לכל ועדה של הקהילה יש נציג בועד המנהל, ותפקידו לעדכן את הועד בענינים הנידונים בועדות השונות ולקבל החלטות תקציביות לפי המידיניות. 

שאול ורדי, יו"ר

דר' מיכאל הופמן, גזבר

באני בוקסר

ליאור בן שטרית

יונתן חפץ

מלני סובל זקן

סוזן פט בנבנישתי

אביבה פרנקל

מיכל צוקרמן

סוזאן קנון

סינדי שולקין

bottom of page