top of page

יום השואה

חשוב לנו לציין את יום השואה והגבורה באולם בית הכנסת של הקהילה. אנו מקיימים דיון, שיח או אירוח של ערב "זיכרון בסלון" ולאחר מכן מתפללים יחד יזכור.

bottom of page